Zástavní právo soudcovské

  • Zástavní právo může specificky vzniknout na základě rozhodnutí soudu v rámci exekučního řízení, a to jen na určené nemovitosti, ačkoli včetně všech jejích součástí a příslušenství. Zaznamenává se též do katastru nemovitostí.
  • Protože ale jde jen o zástavní právo, byť zřízené v rámci exekučního řízení, nelze jeho prostřednictvím přímo uspokojit pohledávku dlužníka (oprávněného), slouží pouze jako zajišťovací institut.
  • Teprve v případě, že dlužník (povinný) zajištěnou pohledávku nesplní, je možné na jeho základě provést standardní výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti
  • Obdobně funguje i exekutorské zástavní právo, které může zřídit svým exekučním příkazem soudní exekutor.
  • Soudcovské zástavní právo se zřizuje právní mocí unesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Jedná se o zvláštní druh zástavního práva, které je současně způsobem exekuce. Zřízením soudcovského zástavního práva však nedochází k postižení majetku povinného, toto zástavní právo plní funkci zajišťovací.
  • Oprávněný musí učinit další právní úkony směřující k uspokojení jeho pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy.
  • Zřízení soudcovského zástavního práva se zapisuje do katastru nemovitostí záznamem. Pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovitosti je rozhodující den, v němž soudu došel návrh na jeho zřízení.