Zástavní právo smluvní

  • Zástavní právo je v praxi nejčastější zajišťovací institut – zajišťuje se jím povinnost k plnění (k dalším formám zajištění patří např. ručení, dohoda o srážkách ze mzdy apod.). Zástavní věřitel má před ostatními věřiteli prioritní postavení – dochází-li ke zpeněžení zástavy, je to především on, kdo musí být z dosaženého výtěžku na prvním místě uspokojen.
  • Jako zástava může sloužit např. věc, spoluvlastnický podíl na věci, pohledávka, obchodní podíl, předmět průmyslového vlastnictví apod.