Exekuční titul

- je rozhodnutí nebo jiná listina, která obsahuje povinnost zaplatit určitou částku, vrátit určitou věc či umožnit určitě konání

- není - li tato povinnost splněna, pak slouží exekuční titul jako podklad pro nařízení exekuce

Exekučním titulem může být:

  • rozhodnutí soudu (rozsudek, usnesení nebo platební rozkaz), pokud přiznává právo, zavazuje k povinnsti nebo postihuje majetek
  • schválený smír
  • rozhodčí nález
  • natářský zápis se svolením k vykonatelnosti
  • exekutorský zápis o dohodě splnit určitou povinnost se svolením k vykonatelnosti
  • rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků
  • rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
  • jiná rozhodnutí, schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon (např. upravený seznam přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení)

 

 

citace: Dlužníkův rádce, INS partner s. r. o., 2012