Podklady, které jsou potřeba ke zpracování insolvenčního návrhu, a které je nutné doložit soudu:

 

  1. Dokumenty prokazujících existenci závazků (smlouva, úvěrový výpis, upomínka, zesplatnění, soudní rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, exekuční příkaz, atp.). Zkrátka pokud možno co nejvíce dokumentů ke každému závazku.
  2. Aktuální celkovou výši dluhu (dokument maximálně půl roku starý, kde lze zjistit celkovou dlužnou částku, může být současně dokumentem prokazujícím existenci závazku). Doložení celkové dlužné částky může být i formou emailové komunikace s věřitelem, vymahačem, exekutorem. Výjimečně lze doložení celkové dlužné částky získat i telefonicky, zde je nutné poznamenat si datum tel. hovoru.
  3. Dokumenty, kterými se doloží veškeré příjmy dlužníka za poslední 3 roky i současný příjem (potvrzení o příjmech od zaměstnavatelů, dokumenty od Úřadu práce - doba vedení v evidenci a potvrzení o výši podpory, kopie současné pracovní smlouvy, důchodové výměry, daňová přiznání, evidenční listy důchodového pojištění atp.).
  4. Výpis z trestního rejstříku, který v době podání insolvenčního návrhu na soud, nesmí být starší než tři měsíce.

 

Níže uvádím specifické podklady, které je potřeba doložit dle individuální situace dlužníka.

 

.         Znalecký posudek odhadní cena nemovitosti v případě, že dlužník vlastní nemovitý majetek, popř. pozemky.

.         Rozhodnutí soudu o výživném v případě, kdy dlužník platí alimenty

.         Znalecký posudek odhadní cena majetku v případě, kdy dlužník ručí věřiteli tímto movitým majetkem.